حداقل شرط لازم برای موفقیت

  -حداقل شرط لازم برای موفقیت در هر زمینه ای یادگیری مداوم است.

 - همیشه کارهای خود را بنویسید و آنها را طبقه بندی کنید ؛ سپس از مهمترین آنها شروع کنید.

-  به طور مستمر روی رشد و نوسازی شخصیت خود کار کنید.

-  از سلامت جسمانی خود به بهترین نحو مراقبت کنید. نیرو و نشاط برای موفقیت و خوشبختی ضروری است.

- در مورد تعیین هدف های خود قاطعیت داشته باشید، اما در مورد روش دستیابی به آنها انعطاف پذیر باشید.

- برای رسیدن به هر یک از هدف های خود مهلتی تعیین کنید.

-  هدف های غیر واقع بینانه وجود ندارند . فقط مهلتی که برای رسیدن به آنها تعیین می کنیم ممکن است واقع بینانه نباشد.

 -  برای آن که همه توان خود را به کار گیرید باید رؤیایی فراتر در سر داشته باشید. برای دستیابی به ممکن باید جویای «غیرممکن» باشید.

-  آنچه بیش از هر چیز با موفقیت و خوشبختی همسویی داردخوشبینی  است.

-  هر موقعیتی را می توان مثبت تلقی کرد، به شرط آن که آن را به عنوان فرصتی برای رشد و پیشرفت در نظر بگیریم.

-  اگر در هر شخص و در هر شرایطی به دنبال نقاط مثبت باشید، تقریباً همیشه آن را پیدا خواهید کرد.

-  وقتی خدا بخواهد برای شما هدیه ای بفرستد آن را در مشکلی می پیچد. هر چه مشکل بزرگ تر باشد، هدیه هم بزرگ تر است!

-  هر وقت احساس ترس کردید،شجاعت را با «شجاعانه عمل کردن» در خود پرورش دهید.

 - کلید موفقیت در این است که هدف خود را تعیین کنید و آنگاه طوری عمل کنید که گویی امکان شکست وجود ندارد و همین طور هم خواهد شد.

-  هر تجربه ای را به یک تجربه آموزنده بدل کنید . در هر ناامیدی و شکستی ، به دنبال درس با ارزش باشید.

علی نجاری ارانی ; ٧:۱٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/٤/٢۱